فصلنامه صلح پژوهی اسلامی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

نقش شبکه‌های اجتماعی در تقویت یا تضعیف صلح، با تکیه بر مدل اقناع‌سازی کارل هاولند و همکاران

صفحه ۴۸-۱۷
سید محمد ساداتی نژاد، وحید مصاحبی محمدی

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

جايگاه مطالعات افراطي‌گري در روابط بين‌الملل

صفحه ۷۰-۴۹
محمدرضا دهشیری

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

رویکرد صلح پژوهانه به واژه سلم در معارف شیعی

صفحه ۱۲۴-۱۰۵
یحیی جهانگیری، خدیجه احمدی بیغش

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

قالبِ صلح و صلحِ غالب در قرآن

صفحه ۱۴۶-۱۲۵
سید یحیی موسوی

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

صفحه ۱۷۳-۱۴۷
قاسم ولی‌زاده بریمانلو، دکتر سید حمید حسینی، دکتر علی‌حسین احتشامی

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره جاری: سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۹، صفحه ۲۰۴-۱

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

رابطه صلح و عدالت در منظومه فکری سید قطب

صفحه ۵۴-۱۹
بهرام زاهدی