فصلنامه صلح پژوهی اسلامی
19 بهمن 1399

شماره جاری: سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۷۳-۱

19 بهمن 1399

۱- نقش شبکه‌های اجتماعی در تقویت یا تضعیف صلح، با تکیه بر مدل اقناع‌سازی کارل هاولند و همکاران

صفحه ۴۸-۱۷
سید محمد ساداتی نژاد، وحید مصاحبی محمدی

19 بهمن 1399

۲- جايگاه مطالعات افراطي‌گري در روابط بين‌الملل

صفحه ۷۰-۴۹
محمدرضا دهشیری

19 بهمن 1399

۴- رویکرد صلح پژوهانه به واژه سلم در معارف شیعی

صفحه ۱۲۴-۱۰۵
یحیی جهانگیری، خدیجه احمدی بیغش

19 بهمن 1399

۵- قالبِ صلح و صلحِ غالب در قرآن

صفحه ۱۴۶-۱۲۵
سید یحیی موسوی

19 بهمن 1399

۶- بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

صفحه ۱۷۳-۱۴۷
قاسم ولی‌زاده بریمانلو، دکتر سید حمید حسینی، دکتر علی‌حسین احتشامی

19 بهمن 1399

شماره جاری: سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۹، صفحه ۲۰۴-۱