صفحه ۹۴-۷۵
آسیه قالیباف

آسیه قالیباف۱

۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد نطنز، نطنز، ایران      qalybafasyh@gmail.com

چکیده

سعدی شاعر اجتماعی و همدرد و همدل با انسانهاست که افراد را گرامی داشته و به شفقت فرا می‌خواند و خودبینی و خودپرستی در نظر او مردود است. سعدی به گواهی آثارش به ویژه بوستان و گلستان، بیش از اغلب شاعران و سخن راویان خاور زمین در بند تعلیم و تربیت افراد و صلح گرایی بوده و نظریات تربیتی و اخلاقی خود را به وجهی پیگیر و جدی و در عین حال روشن و رسا بیان می کند. همچنین، از بیان دیدگاه های تربیتی برای کودکان نیز غافل نشده است؛ به طوری که مسائل بنیادی تدبیر فرزندان مورد توجه جدی اوست و در سخنان وی می‌توان روش تعلیم و تربیت آموزش مسائل نظری و عملی و انتخاب همنشین مناسب درجهت صلح ودوستی را به روشنی بازشناخت. در این نوشتار، با توجه به گستردگی نگاره در این باب تنها سخنان این معلم اخلاق و عواملی که در آموزش و پرورش بهتر موثر است، بیان می شود. در نوشتار پیش رو سعی گردیده است که برخی جوانب دیدگاه شیخ اجل درباره تعلیم و تربیت شامل محیط، توارث، نقش اختلافات فردی، تأثیر کسب علم و دانش در رفتار، زمان یادگیری و همچنین تأثیر زمان یادگیری کودکان و نوجوانان درجهت صلح ودوستی، مختصر و کوتاه مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سعدی، تعلیم و تربیت، یادگیری، آموزش و پرورش، صلح و دوستی

مشاهده مقاله