صفحه ۱۰۸-۷۳
قاسم احمد نتاج کاسگری، الهام قاسمی پوری

قاسم احمد نتاج کاسگری۱

الهام قاسمی پوری۲

۱ طلبه سطح ۳ رشته فقه و اصول فیضیه قم، قم، ایران    ahmdntajqasm@gmail.com   

۲ طلبه سطح ۳ رشته تفسیر جامعه الزهرا قم، قم، ایران   El.gh5432@gmail.com

چکیده

اعتدال به عنوان یکی از مولفه های مهم صلح سازی از مباحث گسترده و پردامنه در تاریخ و اقوام و ادیان گذشته است و هر یک از ادیان الهی و علما و دانشمندان، به فراخور اندیشه خود مطالبی را مطرح نمودند و قدمت اعتدال با تاریخ بشریت از بدو خلقت، عجین است و همواره از اهداف انبیاء الهی شمرده شده است. در قرآن کریم امّت اسلامی را امّت وسط ومیانه معرفی کرده و برترین امور آن است که به اعتدال باشد. رعایت کردن اعتدال و میانه روی در همه جوانب زندگی امری نیکو و پسندیده است و در روایات اسلامی نیز بدان سفارش فراوان شده و فقط جاهل و نادان افراط و تفریط می‌کنند.در نوشتار حاضر، از شیوه تحلیلی و وصفی استفاده شده و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) و همچنین کلمات بزرگان علمی و اخلاقی، به بررسی تبیین اعتدال در عرصه فردی، از منظر نهج البلاغه به بررسی ماهیت اعتدال، عرصه های فردی، اقسام عرصه های فردی و بررسی آثار اعتدال پرداخته شده است.

کلید واژگان: اعتدال، افراط، تفریط، آثار اعتدال، موانع اعتدال، عرصه های فردی، صلح

مشاهده مقاله