صفحه ۲۶-۹
کاظم چراغ بیرجندی، قاسم غنچه مقدم، جواد رزمی

کاظم چراغ بیرجندی۱

قاسم غنچه مقدم۲

جواد رزمی۳

۱ استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران    kbirjandi@iaubir.ac.ir

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران ghasemghonche1367@gmail.com

۳ سرباز آموزشی، مرکز آموزشی ۰۴ امام رضا (ع) نزاجا، بیرجند، ایران        pzhvak@pgs.uab.ac.ir

 چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی و بهره‌وری نیروی انسانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان صلح می‌باشد. نوع مطالعه این پژوهش از نظر هدف، تحلیلی- همبستگی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند. نتایج نشان می‌دهد که بین استخدام و مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی، بین آموزش توسعه منابع انسانی و مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی، بین پاداش خدمات و مؤلفه‌های بهره‌وری منابع انسانی، بین تعامل و ارتباط مؤثر با مؤلفه‌های بهره‌وری منابع انسانی و بین ویژگی‌های شغلی و مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نیز روشن گردید، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچگونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله صلح جهانی می‌باشد که اغلب با چالش‌هایی مواجه است.

واژگان کلیدی: ارتش، نیروی انسانی، نیروی زمینی، صلح

مشاهده مقاله