صفحه ۱۵۸-۱۲۹
محمدامین فرجی گهراز

محمدامین فرجی گهراز۱

۱ دانشجوی ارشد روابط بین‌الملل                                                           maelmh@gmail.com

چکیده

مقاله پیش رو در صدد ترسیم نسبتی واقع‌بینانه مابین دو گزاره مورد مطالعه (فقه سیاسی و علم سیاست اسلامی) است و سعی کرده است با ترسیم شکلی واقع‌نگر از فقه سیاسی به‌ عنوان گزاره‌ای عینی‌تر نسبت به گزاره دیگر، به ترسیم جایگاه و حتی مسیر مورد نیاز علم سیاست اسلامی به ‌عنوان گزاره‌ای که در حال شکل‌یابی علمی است، کمک کند. تحقیق در ترسیم گزاره اول (فقه سیاسی) از روش پژوهش کیفی داده بنیاد بهره جسته است. پژوهش در ترسیم نسبت دو گزاره آن دو را هم‌تراز و همراه هم دانسته اما هر یک را دارای مسیری و مأموریت‌ها و توانایی‌هایی متفاوت می‌داند. مسیر ترسیم نسبت از گزاره اول و در نگاه به فقه سیاسی شکل گرفته و پژوهش در واقع با ترسیم جایگاه فقه سیاسی موجود سعی در کشف جایگاه علم سیاست اسلامی دارد و در عین‌ حال نیز به تفاوت‌های این دو توجه کرده است، تفاوت‌هایی که معتقد است در صورت کشف نسبت منجر به قوام جایگاه علمی هر دو گزاره خواهد شد. کلمات کلیدی: فقه، فقه سیاسی، علم سیاست اسلامی، علوم اسلامی، تجدد، مدرنیته، تحول علوم انسانی، اجتهاد

مشاهده مقاله