صفحه ۱۲۴-۱۰۵
یحیی جهانگیری، خدیجه احمدی بیغش

یحیی جهانگیری۱

خدیجه احمدی بیغش۲

۱ سطح چهار (دکتری) مطالعات اسلامی- دکتری شیعه‌شناسی                       yahia.j.s@gmail.com

۲ طلبه سطح چهار (دکتری) تفسیر تطبیقی                                   kh.ahmadi3103@yahoo.com

چکیده

از آموزه‌های مورد تاکید اسلام، صلح در ابعاد مختلف بوده، و در جای‌جای متون دینی، با عبارت‌های مختلف، به آن توجه شده است. از بین مفاهم کلیدی اسلامی مرتبط به صلح، واژه پرمعنای «سِلم» از دلالت خاصی برخوردار است. که تامل در این واژه، نگاهی متفاوتی از اسلام به واژه صلح را رونمایی خواهد کرد.

«سِلم» از واژگان پر بسامد قرآنی است. لذا این پژوهش با بررسی مفهوم‌شناختی واژه سِلم در قرآن کریم و احادیث، با رویکرد سیر تنزیلی، فرآیند ورود این واژه به متن قرآن، و نیز هنگامه‌های بسامدی و کاهش تکرار آن در طول بیست‌سه سال نزول وحی را بررسی می‌کند. سپس به شیوه توصیفی- تحلیلی با تفکیک مفهومی و کاربردی «سلم» از مفاهم کلیدی اسلامی دال بر صلح، به ظرفیت‌های این مفهوم قرآنی در بسط صلح عملی پرداخته است.

یافته‌های پژوهشی این تحقیق گویای آن است که در نگاه قرآن ارتباط عمیقی میان سلم و ایمان وجود دارد. بدین معنا که هرجا ایمان باشد، سلم محقق می‌شود. اساسا بدون ایمان جستجوی سلم، رو به تباهی است. و این نتیجه اتفاقا در برابر نگاه‌های ایمان‌ستیز است که بسط صلح را در ایمان‌زدایی می‌جویند.

واژگان کلیدی: معارف شیعی، سِلم، صلح، قرآن، اسلام

مشاهده مقاله