صفحه ۱۲۶-۹۷
سید محمد ساداتی نژاد، سید علی ساداتی نژاد

سید محمد ساداتی نژاد۱

سید علی ساداتی نژاد۲

۱ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح  sadatinejad@yahoo.com

۲ دبیر سیاسی روزنامه سراج و عضو هیات مدیره جمعیت ندای صلح  ali.sadatinejad@yahoo.com

چکیده

این مقاله به بررسی ابعاد نظریه صلح انسانی در روابط بین‌الملل با تکیه بر نگاه فلسفی- فقهی امام خمینی (ره) پرداخته است. فرضیه مقاله نظریه صلح انسانی را از نگاه فلسفی امام خمینی (ره)، نظریه مورد قبول در باب صلح در روابط بین‌الملل می‌داند و مبانی فقهی این نظریه را عبارت از خدامحوری، اسلام‌محوری، ولایت‌محوری، عدالت‌محوری، اخلاق‌محوری، مصلحت‌محوری، عقل‌محوری و نفی ظلم و ستم می‌داند و اصول فقهی این نظریه را عبارت از سه ستون صلح عادلانه، صلح عزتمندانه و صلح شرافتمندانه می‌داند. مقاله ابتدا مروری بر مفهوم صلح از نگاه حقوق‌بشری و در فلسفه غربی با بررسی اجمالی نگاه کانت فیلسوف برجسته غربی در باب مفهوم صلح پایدار انجام و سپس نظریه صلح انسانی امام خمینی (ره) را به عنوان نظریه مورد قبول اسلامی در بعد فلسفی و فقهی مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد. نتیجه‌گیری مقاله آن است که می‌توان سه رکن عدالت، عزت و شرافت را به عنوان سه اصل فقهی نظریه صلح انسانی در روابط بین‌الملل در نظر گرفت که سایر مبانی و اصول حول آن قابل توضیح و تبیین بوده و یک گفتمان جامع صلح اسلامی را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی: صلح انسانی، امام خمینی، عدالت، عزت، شرافت

مشاهده مقاله