صفحه ۹۶-۵۵
علی بغیری

علی بغیری۱

۱ هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)                                       boghairyali@yahoo.com

 چکیده

بسیاری بر این باورند که میان فقر و خشونت و افراطی‌گری رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. یعنی هرچه فقر بیشتر احتمال خشونت و افراطی‌گری و پیوست به جریان‌های افراطی بیشتر می‌شود. برای بررسی این رابطه، در این مقاله، گروه تکفیری جهادی به عنوان یک جریان افراطی و خشونت‌گرا جهت بررسی موردی انتخاب شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عده‌ای معتقدند فقر و تفکیری جهادی رابطه مستقیم با هم دارند. یعنی افزایش فقر موجب افزایش الحاق به جریان تفکیر جهادی می‌شود. در مقابل گروه دیگری بر این عقیده‌اند که این دو رابطه‌ای مشخص با یکدیگر ندارند. این گروه نشان داده‌اند که در مواقع بسیاری از تکفیری‌ها از افراد ثروتمند بوده‌اند و همچنین بسیاری از فقرا نه به تکفیر بلکه به کنار گذاشتن باورهای دینی وارد شده‌اند. سؤال اصلی مقاله آن است که چه رابطه‌ای میان فقر و تکفیر وجود دارد؟ برای این منظور تمرکز خود را بر بررسی گروه‌های تکفیری جهادی شامل داعش، النصره و القاعده قرار دادیم. نتیجه پژوهش نشان داد که مجموعه‌ای از عوامل موجب پیوستن جوانان به گروه‌های تفکیری شده‌اند و اینطور نیست که لزوما فقر عامل روی آوردن به تکفیر و به عبارتی افراطی‌گری  و خشونت باشد.

واژگان کلیدی: فقر، تکفیر، داعش، القاعده، النصره

مشاهده مقاله