صفحه ۵۴-۱۹
بهرام زاهدی

بهرام زاهدی۱

۱ دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس                     b.zahedi@modares.ac.ir

چکیده

سید قطب یکی از اندیشمندان مهم جهان اسلام است که در آثار خود به صورت ویژه‌ای از عدالت و صلح سخن گفته است اما در مطالعات صورت گرفته در مورد اندیشه وی، کمتر به نسبت میان این مفاهیم پرداخته شده است. بنابراین یکی از مسائل اساسی در رابطه با اندیشه‌های سید قطب، بررسی نسبتی است که او میان این دو مفهوم برقرار ساخته است. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای این نسبت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که سید قطب به چهار سطح پیاپی در مورد صلح باور دارد که عبارتند از: آرامش درون، آرامش در محیط خانه، تعاون و صلح در اجتماع و صلح جهانی. او مبنای اساسی صلح را وجود عدالت یعنی هماهنگ شدن با نظم الهی حاکم بر هستی و تشریع شده در دین خاتم پیامبران (ص) می‏داند.

واژگان کلیدی: اسلام، انسان، عدالت اجتماعی، صلح جهانی، تمدن مادی، نجات، وحدت

مشاهده مقاله