صفحه ۱۵۶-۱۳۱
مجتبی تکپر، مجتبی خندان

مجتبی تکپر۱

مجتبی خندان۲

۱ پژوهشگر فقه

۲ دکترای کلام و ادیان، استاد حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول)

چکیده

صلح و امنيت از دغدغه هاي هميشگي بشر بوده و انسان همت خويش را در مسير دستيابي به اين آرمان به كار گرفته است؛ صلح در اسلام به خاطر مباني مبتني بر وحي از ويژگي هايي برخوردار است كه نظير آن در هيچ مكتب فلسفي يافت نمي‌شود. توجه به نظريه پردازي صلح از اين جهت ضرورت دارد كه عدم درك صحيح آن و بي توجهي به ابعاد صلح در اسلام موجب هجمه ها و شبهاتي از سوي غرب شده كه دين خاتم را آيين خشونت و شمشير معرفي نمايند. فصیح ترین کلمه در قرآن کریم که برابر با صلح متعارف است ، کلمه (سلم) است. سلم نشان دهنده آرامش ایمان و بیرون است. صلح اسلامی رویکردی مثبت و درونی نسبت به صلح دارد که به شکلی عادلانه و برای دستیابی به اهداف الهی ترسیم می شود.ين مقاله به اين پرسش اساسي پاسخ ميدهد كه چه راهبردهاي كلاني در آموزه هاي اسلام تبيين شده است كه براساس آن بتوان به صلح و آرامش دست يافت.

واژگان کلیدی: اندیشه صلح طلبی، صلح مثبت، صلح منفی، صلح در احادیث، صلح در نصوص دینی

مشاهده مقاله