صفحه ۷۴-۴۵
محمد علی حسن نیا

محمد علی حسن نیا۱

۱ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران     m.a.hasannia@gmail.com      

چکیده

مقاله حاضر دنبال تحقیق و مروری از روند جنبش مردمی بحرین و بررسی عمق تحولات این کشور است. انقلاب اسلامی ایران تغییرات عمیقی در حوزه‌های بین‌المللی ایجاد کرده و فضای هویتی را در منطقه تغییر داده است و به همین دلیل کشورهای مانند بحرین از انقلاب اسلامی ایران ­تاثیر پذیرفته­اند. ساختار جمعیتی، مذهبی ­و تاریخی­ کشور بحرین پس از انقلاب اسلامی ­ایران بسیار از آن متاثر شده است. زمینه این مقاله بر آن است تا بررسی بیشتری بر روی گروه‌های شیعه در بحرین انجام دهد تا دریابد که نقش انقلاب اسلامی از نظر معنوی و هویتی چه تأثیری بر جنبش‌های این کشور داشته است، با این مفروض که حکومت ­بحرین در طول ­سالیان متمادی در اختیار اقلیت سنی ­مذهب به نام آل­خلیفه قرار داشته و همیشه در بستر تاریخی اکثریت مردم بدنبال احقاق حقوق خود بوده­اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی است که انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر انقلاب مردم بحرین در زمان بیداری اسلامی داشته است؟ یافته‌های تحقیق با بهره‌گیری از نظریۀ سازه‌انگاری نشان می‌دهد که وقوع انقلاب اسلامی در ایران و قرابت‌های هویتی و مذهبی دو کشور با یکدیگر، موجب صدور انقلاب و تاثیرپذیری مردم بحرین از آن شد و در ۴ دهه گذشته این موضوع در بحرین به صورت اعتراض و ایجاد یک انقلاب بزرگ در سال ۲۰۱۱ دیده شده است. واژگان کلیدی: بحرین، انقلاب اسلامی ایران، سازه انگاری، بیداری اسلامی

مشاهده مقاله