صفحه ۷۰-۴۱
مجتبی خندان

مجتبی خندان۱

۱ استاد حوزه و دانشگاه

چکیده

صلح و امنيت از دغدغه‌هاي هميشگي بشر بوده و انسان همت خويش را در مسير دستيابي به اين آرمان به‌كار گرفته است. هرچند در نيل به اين مهم همواره توفيق چنداني نيافته و جنگ و ستيز در هميشه تاريخ بشر روزافزون بوده است. صلح در اسلام به خاطر مباني مبتني بر وحي از ويژگي‌هايي برخوردار است كه نظير آن در هيچ مكتب فلسفي يافت نميشود. توجه به نظريه‌پردازي صلح از اين جهت ضرورت دارد كه عدم درك صحيح آن و بي‌توجهي به ابعاد صلح در اسلام موجب هجمه‌ها و شبهاتي از سوي غرب شده كه دين خاتم را آيين خشونت و شمشير معرفي نمايند. اين مقاله به اين پرسش اساسي پاسخ ميدهد كه چه راهبردهاي كلاني در آموزهاي اسلام تبيين شده است كه براساس آن بتوان به صلح و آرامش دست يافت. اين نوشتار ميكوشد جامعيت و جهان شمولي اسلام و توانمندي آن در ارائه بهترين نظريه مبتني بر صلح را بررسي نمايد. كليدواژه‌ها: اسلام، عقلانيت، صلح، نفس، خشونت، راهبرد

مشاهده مقاله