صفحه ۳۲-۹
یونس کولیوند

یونس کولیوند۱

۱ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران younos.kolivand@gmail.com

چکیده

روشن است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، راه‌حل‌های سیاسی عادلانه و رویکردهای صلح‌جویانه به دلیل تاکید آموزه‌های اسلامی و نیز هزینه کمتر مادی و دوری از تنش، رجحان بیشتری برای تنظیم روابط و حل و فصل اختلافات دارند. تبیین رویکردهای صلح‌جویانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه، مسئله اساسی پژوهش حاضر محسوب می‌شود. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که با وجود اصالت مقاومت به عنوان راهبرد اصولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه، رویکردهای صلح‌جویانه نیز در سطوح مختلف و به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. برای گردآوری داده‌های این پژوهش از روش‌های اسنادی و مصاحبه عمیق با نخبگان اجرایی سیاست‌ خارجی کشور و برای تحلیل داده‌ها نیز از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، بحران بین‌المللی، سوریه، راهبرد، مقاومت

مشاهده مقاله