صفحه ۳۴-۹
احسان جعفری فر، جلال الدین سلیمی

احسان جعفری فر۱

جلال‌الدین سلیمی۲

۱ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران Ehsan_jafari_far@yahoo.com  

۲ دانشجوي دکتري روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران Jalal.saalimii@gmail.com

چکیده

پویایی تجارت بین‌المللی تسلیحات بر تمامی جنبه‌های روابط بین‌الملل و بروز درگیری‌ها و به‌تبع نقض حقوق بشر تأثیر گذاشته است، زیرا کشورهای سراسر جهان ترغیب می‌شوند که با داشتن تجهیزات پیشرفته نظامی برای پیشبرد سیاست خارجی، امنیت ملی و منافع اقتصادی خود حامی رویه‌های خشونت‌بار باشند. بر همین اساس بررسی موضوع منشأ سیاست‌های میلیتاریستی را نباید تنها در سیاستمداران یا راهبردهای سیاست از مجرای رسمی جستجو کرد بلکه مسئله تولید و تجارت بدون محدودیت تجهیزات نظامی را باید مورد توجه قرار داد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی پویایی تسلیحات بر صلح جهانی و دلایل ضعف مقابله با آن است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که یکی از پرسودترین تجارت‌های جهان تجارت تجهیزات نظامی است و یکی از عوامل تأثیرگذار بر ناامنی جهان نیز به شمار می‌رود و به سبب نبود قوانین بازدارنده بین‌المللی، رویه امنیت‌جویی و خوداتکایی دولت‌ها در کنار نفوذ مجتمع‌های نظامی بر سیاستمداران می‌توان از ضعف مقابله با این تجارت و تأثیر منفی آن بر صلح و تقویت حقوق بشر در جهان یاد کرد. واژگان کلیدی: پویایی تسلیحات، تجارت اسلحه، امنیت، صلح جهانی، مجتمع‌های صنعتی-نظامی

مشاهده مقاله