صفحه ۱۱۲-۷۵
سید محمد ساداتی نژاد- سید علی ساداتی نژاد

سید محمد ساداتی نژاد۱

سید علی ساداتی نژاد۲

۱ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح             sadatinejad@yahoo.com

۲ پژوهشگر روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی جمعیت ندای صلح         ali.sadatinejad@yahoo.com

چکیده

مقاله حاضر با هدف استخراج دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه برجسته شیعه نسبت به حقوق‌بشر، به دنبال استخراج نگاه ایشان به چهل حق از حقوق‌بشر است. نگارندگان ضمن اشاره به تفاوت نگاه‌ها بین مذهبیون و سکولارها در مقوله حقوق‌بشر در بحث منشا، غایت، محتوا و عمق حقوق، نشان می‌دهند که امام با این وجود، بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های حقوق‌بشری را تایید نموده و انتقادهای وی متوجه ریاکاری دولتمردان غربی در پیگیری و اجرای حقوق‌بشر و بی‌توجهی نسبت به حقوق‌بشر سایر ملت‌ها است. نگارندگان با جستجو در آثار و بیانات امام خمینی، موفق شده‌اند ضمن تشریح نگاه کلی امام خمینی (ره) به مقوله حقوق‌بشر، چهل حق از حقوق‌بشر را از بیانات و سخنان ایشان استخراج و در این مقاله تبیین نمایند.

واژگان کلیدی: حقوق‌بشر، امام خمینی، اسلام، روابط بین‌الملل

مشاهده مقاله