صفحه ۱۰۶-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد- سید علی ساداتی نژاد

سید محمد ساداتی نژاد۱

سید علی ساداتی نژاد۲

۱ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح                 sadatinejad@yahoo.com

۲ پژوهشگر روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی جمعیت ندای صلح          ali.sadatinejad@yahoo.com

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین نگاه امام خامنه‌ای به مقوله حقوق‌بشر می‌باشد. بر این اساس، در این مقاله، ضمن تبیین نگاه کلی امام خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی به مقوله حقوق‌بشر، با بررسی موردی نگاه ایشان به چهل حق از حقوق‌بشر، با استفاده از بیانات و سخنرانی‌های ایشان، نگاه ایشان به حقوق‌بشر به ویژه نگاه تاییدی بر چهل حق از حقوق‌بشر استخراج گردیده است. تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌ها، استفاده از بررسی موردی نگاه ایشان به چهل حق از حقوق‌بشر بوده است. نتیجه این مقاله، خصوصا با توجه به نگاه‌های افراطی مبنی بر عدم قابلیت تجمیع میان نگاه مذهبی با حقوق‌بشر و سکولار دانستن کامل مفهوم حقوق‌بشر، بسیار مفید و راهگشا است و می‌تواند موجب معرفی بیشتر نگاه اسلامی به حقوق‌بشر در مجامع بین‌المللی گردد و همچنین به کاهش شکاف موجود نظری و عملی در داخل کشور در زمینه مذهب و حقوق‌بشر منجر گردد.

واژگان کلیدی: حقوق‌بشر، امام خامنه‌ای، اسلام، روابط بین‌الملل

مشاهده مقاله