صفحه ۱۰۴-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد، سید علی ساداتی نژاد

سید محمد ساداتی نژاد۱

سید علی ساداتی نژاد۲

۱ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح                              sadatinejad@yahoo.com

۲ پژوهشگر روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی جمعیت ندای صلح                 ali.sadatinejad@yahoo.com

چکیده

نسبت جنگ و جهاد با صلح عادلانه موضوع بحث مقاله حاضر می‌باشد که با نگرشی بر آیات قرآن و نهج‌البلاغه به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله، درباره صلح عادلانه، مفهوم جهاد و اهداف آن بحث می‌شود و ارتباط جهاد با مفهوم صلح عادلانه در اسلام بیان می‌شود. سوال اصلی مقاله این است که نسبت جهاد با صلح عادلانه چیست؟ فرضیه مقاله که مورد تایید قرار گرفت، آن است که در اسلام، اصالت با صلح عادلانه است و جهاد، دعوت و تبلیغ تنها در فضا و محیط صلح عادلانه معنا و مفهوم پیدا می‌کند. نتیجه‌گیری مقاله این است که معارف اسلام درباره جهاد و اهداف آن هماهنگ با فطرت انسان و تامین صلح و عدالت است. اهداف جهاد شامل حاکمیت دین و دفاع از آن، دفاع از كيان دین، مذهب و انسان‌ها، رفع فتنه و جلوگیری از فساد، حمایت از مظلومان، پايان دادن به درگيرى میان جوامع  اسلامی و ضرورت مقابله و مبارزه با استکبار، همه موید آن است که جهاد در اسلام برای هوای نفس، قدرت‌طلبی، توسعه‌طلبی و کشورگشایی نیست بلکه با توجه به اصالت صلح عادلانه در اسلام، جهاد تنها در چارچوب صلح عادلانه معنا و مفهوم دارد.

واژگان کلیدی: اسلام، جهاد، صلح عادلانه، روابط بین‌الملل

مشاهده مقاله