صفحه ۴۰-۱۷
سید محمد ساداتی نژاد

دکتر سید محمد ساداتی نژاد۱

۱ پژوهشگر و مدیر عامل جمعیت ندای صلح

چکیده:

          صلح و حقوق‌بشر دو مفهوم بسیار مهم و اساسی در روابط بین‌الملل امروز هستند که بسیاری از نظریه‌پردازی‌ها و راهبردها در روابط بین‌الملل متاثر از آنها می‌باشد. امروزه سازمان‌های بین‌المللی و کشورها در روابط دوجانبه و چند جانبه به دنبال ارتقاء صلح و حمایت از حقوق‌بشر هستند. در چنین فضایی، نگاه دولت اسلامی به این دو مقوله جهت تدوین سیاست‌های و برنامه‌های در سطح سیاست خارجی و بین‌المللی مهم است. بر همین اساس، در این مقاله به بررسی نگاه فقهی امام خمینی به عنوان معمار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صلح و حقوق‌بشر پرداخته شد و نظریه فقهی امام خمینی در زمینه صلح و حقوق‌بشر و عناصر و محورهای مشترک این دو مفهوم استخراج گردید. در این مقاله، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی امام خمینی در ارتباط با مفهوم صلح و مفهوم حقوق‌بشر نیز که منطبق با آموزه‌های قرآنی و اسلامی است، تبیین گردیده است.

واژگان کلیدی: صلح، حقوق‌بشر، روابط بین‌الملل، فقه، امام خمینی

مشاهده مقاله