فرایند پذیرش مقالات:

۱- مقالات نویسندگان صرفا از طریق سامانه دریافت می‌شود.

۲- مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه تنظیم شود.

۳- مدت زمان بررسی و ارزیابی هر مقاله، حداکثر یک ماه از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

۴- مقالاتی که در ارزیابی داوران حد نصاب لازم را کسب نمایند مطابق سیاست‌های نشریه در جلسه هیات تحریریه بررسی و ارزیابی مجدد خواهد شد.

۵- گواهی پذیرش مقاله بعد از بررسی و ارزیابی داوران و هیات تحریریه به نویسندگان ارائه خواهد شد.