فصلنامه صلح پژوهی اسلامی، نشریه علمی تخصصی جمعیت ندای صلح  است که به صورت فصلنامه 4 بار در سال (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می‌شوند، نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ و یا به طور همزمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند. این نشریه از پذیرش یادداشت علمی یا مقاله کوتاه معذور است.

روش نگارش

* کلیه بخش‌های مقاله روی کاغذ سفید به ابعاد ۲۱ × ۲۹٫۷ سانتیمتر (A4) و با فاصله خطوط یک (Single) و 4.5 سانتیمتر در چپ و راست و ۵٫۱ سانتیمتر در بالا و پایین، با نرم‌افزارMicrosoft Word 2003 تهیه گردد.

* تعداد صفحات قابل قبول حداکثر ۲۵ صفحه می‌باشد.

* در نگارش مقاله توصیه می‌شود که تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژه‌های مصوب فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، توصیه می‌گردد.

* چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به ترتیب در ابتدای مقاله ارائه گردد.

* در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول‌ها و شکل‌ها، تاریخ‌ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه گردد.

* اسامی و واژه‌های علمی و سایر اصطلاحات خارجی در متن مقاله داخل پرانتز در کنار اصطلاح فارسی به زبان انگلیسی نگاشته شود.

* در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد ۱۰ به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول‌ها، شکل‌ها، شماره رفرنس‌های ارائه شده در پایان جمله و شماره‌گذاری فرمول‌ها).

* در متن مقاله، % به صورت کلمه درصد نوشته شود (به استثنای جدول‌ها و شکل‌ها).

* در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله بعد از پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

* در شکل‌ها و جدول‌ها، اعداد و مطالب به فارسی درج گردد.

* فرمت جدول‌ها از نوع راست به چپ باشد.

* کادر اطراف نمودارها حذف شود.

* اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس‌ها باید کاملا واضح باشند.

* ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان 0.5 سانتیمتر باشد.

* زیرنویس‌ها (Footnotes) زمانی در مقاله نگاشته شود که نویسنده می‌خواهد مطلبی را توضیح دهد.

* میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این علامت‌ها یک فاصله (Space) درج گردد.

فونت‌ها

موضوعاندازهفونت
عنوان فارسی۱۴ BoldB Titr
عناوین بعدی مقاله (به ترتیب نزولی)(۱۲، ۱۳، ۱۴) BoldB Yagut
چکیده و واژگان کلیدی فارسی۱۰B Lotus
چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی۱۱Times New Roman
متن مقاله۱۲B Lotus
منابع درون‌متنی فارسی۹B Lotus
منابع درون‌متنی انگلیسی۹Times New Roman
منابع فارسی۹B Lotus
منابع انگلیسی۹Times New Roman
پاورقی فارسی۹B Lotus
پاورقی انگلیسی۹Times New Roman

بخش‌های مختلف مقاله

قسمت‌های مختلف مقاله به ترتیب شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی انگلیسی، مقدمه، متن مقاله، نتیجه و منابع می‌باشد.

* عنوان، چکیده و کلمات کلیدی فارسی (صفحه اول)

عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد و به سهولت برای خواننده قابل درک باشد. در عنوان مقاله و چکیده به جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در ۱۵۰ کلمه ارائه گردد و در بخش چکیده‌های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق حاضر باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد. در این بخش، حداکثر نه کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید مجددا در کلمات کلیدی تکرار شوند.

* عنوان، چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی (صفحه دوم)

در ابتدای مقاله بعد از چکیده فارسی، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی ارائه شود. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عینا ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلمات کلیدی انگلیسی ارائه شده بر اساس حروف الفبا و عینا ترجمه کلمات فارسی باشد.

* مقدمه

مقدمه در یک صفحه ارائه گردد و در آن ضمن مرور پژوهش‌های پیشین، در پاراگراف آخر هدف پژوهش توضیح داده شود.

* متن مقاله

متن مقاله حاوی داده‌ها و یافته‌های اصلی پژوهش باشد.

* نتیجه

نتایج حاصله از مقاله در پایان مقاله در قالب یک نتیجه‌گیری کلی ارائه شود.

* منابع

در این بخش، فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا شماره‌گذاری و تنظیم شوند.

* مقاله فارسی

۱٫ متقی، ابراهیم (۱۳۸۶). “سازه‌انگاری، هویت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۳۷ (۴).

* مقاله انگلیسی

۱٫ Hall, Peter (1997). “Meta-Power and Social Organization”, Symbolic Interaction, Vol. 2, No 5.

* کتاب تألیفی فارسی

۱٫ ملکوتیان، مصطفی (۱۳۸۴). سیری در نظریه‌های انقلاب، چاپ چهارم، تهران، نشر قومس.

* کتاب تألیفی انگلیسی

۱٫ Gilespie, K (1984 .(The Tipartite Relationship, New york: praeger

* نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله

ارجاع معمولا پس از یک مطلب مهم قید می‌شود. مثال: (کرمانی، ۱۳۸۴: ۹۹) یا (Strange, 1994: 104).